standardowe warunki sprzedaży towarów R. B. HAMILTON LIMITED

1 DEFINICJE

W tym dokumencie następujące słowa będą miały następujące znaczenie:

1.1 "Kupujący" oznacza osobę, która kupuje towary od Sprzedającego;

1,2 "Konsument" mają znaczenie określone w punkcie 12 w sprawie nieuczciwych postanowień umownych Działaj 1977;

1.3 "Towary" oznaczają artykuły, które Kupujący zobowiązuje się kupić od Sprzedawcy;

1.4 "Cennik" oznacza wykaz cen prowadzonego przez Sprzedawcę z późniejszymi zmianami, od czasu do czasu;

1.4 "Sprzedający" oznacza TorchUpgrades która jest nazwą handlową R. B. HAMILTON ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii w 20 Curzon Street, Clitheroe, Lancashire BB7 1DL z numerem spółki 9572308;

1.5 "Warunki" oznaczają warunki sprzedaży określone w niniejszym dokumencie, a także wszelkie szczególne warunki uzgodnione na piśmie przez Sprzedającego.

2 OGÓLNE

2.1 Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich umów sprzedaży towarów przez Sprzedającego do Kupującego i ma pierwszeństwo przed każdym innym dokumentacji lub informacji od Kupującego.

2.2 Wszystkie zamówienia towarów uznaje się ofertę przez nabywcę do zakupu towarów na podstawie niniejszych Warunków i podlegają akceptacji przez Sprzedającego. Sprzedawca może zrezygnować z przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

2,3 przyjęcia dostawy Towaru powinien być rozstrzygający dowód akceptacji przez Kupującego niniejszych Warunków.

2.4 Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą miały zastosowania, chyba że uzgodnione na piśmie przez Sprzedającego.

2.5 Nic w niniejszych Warunkach mają wpływu na ustawowe prawa kupującego jako konsumenta.

3 CENA I PŁATNOŚCI

3.1 ceny towarów musi być taka, Sprzedawcy obecna cena / na stronie internetowej Sprzedawcy / zawarte w ofertowe Sprzedawcy (odpowiednio) w dniu złożenia zamówienia lub zgodnie z ustaleniami między stronami. W cenę wliczone jest VAT oraz z wyłączeniem wszelkich kosztów dostawy, chyba że podano inaczej.

3,2 Płatność całkowitej ceny zakupu (VAT i wszelkie koszty wysyłki) muszą być wykonane w całości przed wysyłką towarów.

4 dostawa

4,1 dostawy towarów dokonywane są przez Sprzedawcę powiadamiania kupującego, że towary są dostępne do odbioru w Sprzedającego lub dostawy do takiego miejsca i na warunkach uzgodnionych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym At The czas złożenia zamówienia.

4,2 Towar, o ile to możliwe, zostaną dostarczone w ciągu 30 dni w celu umieszczenia i Kupujący podejmuje wszelkie czynności niezbędne do odbioru Towaru, kiedy zostały przetargi na dostawę.

4.3 Sprzedawca powinien użyć wszelkich starań, aby spełnić wszelkie ustalonej daty dostawy. W każdej chwili zdarzenia dostawy jest najważniejszy i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, szkody lub wydatki poniesione przez Kupującego lub osoby trzeciej wynikające bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokolwiek Niespełnienie któregokolwiek przewidywany termin dostawy.

4.4 Niektóre towary mogą nie być w stanie w chwili złożenia zamówienia. W przypadku, gdy sprzedający jest w stanie dostarczyć towar w terminie określonym w pkt 4.2, Sprzedawca skontaktuje kupującego doradzanie sytuacji, a Kupujący ma prawo anulować zamówienie i otrzymać pełny zwrot lub zgodzić późniejszą dostawę data.

4.5 Tytuł i ryzyka towarów przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towaru.

5 GWARANCJA

Sprzedający gwarantuje, że towar w momencie dostawy odpowiadają opisowi podanemu przez Sprzedającego.

6 ODWOŁANIE i zwraca

6.1 Kupujący niezwłocznie skontrolować Towarów po otrzymaniu i zawiadamia o tym sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty dostawy, jeżeli są uszkodzone lub nie są zgodne z żadnym z Kontraktu.

6.2 W przypadku, gdy roszczenie wady lub uszkodzenia wykonany jest następnie towary powinny być zwrócone przez Kupującego na rzecz Sprzedającego, a Kupujący będzie uprawniony do towarów zamiennych lub pełnego zwrotu kosztów (w tym kosztów dostawy, jeśli dotyczy) oraz każda powrócić opłat pocztowych, jeśli towary są faktycznie wadliwy.

6.3 Towar jest zwracana musi wyraźnie wskazywać liczbę uzyskanych od Sprzedającego na opakowaniu.

6.4 W przypadku, gdy towary powracające są okaże się wadliwy lub uszkodzony z winy Kupującego, Kupujący będzie odpowiedzialny za koszty naprawienia takiej szkody.

6,5, gdzie towary są zakupiony przez Internet, drogą wysyłkową lub telefonicznie lub faksem, Kupujący ma prawo, oprócz innych uprawnień, aby anulować Towarów i zwrot informując Sprzedawcy w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni od otrzymania dobra. Kupujący otrzyma wszystkie kwoty zapłacone za Towary w tym kosztów dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających jeżeli Kupujący wybrał rodzaj dostawy inny niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez Sprzedającego) w ciągu 14 dni od daty odstąpienia. Towar musi być zwrócony na koszt Kupującego i powinny być odpowiednio ubezpieczony podczas podróży powrotnej.

7 oGRANICZENIE oDPOWIEDZIALNOŚCI

7.1 Postanowienia niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności sprzedawcy za śmierć lub uszkodzenie ciała, jednak Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie straty lub szkody poniesione przez Kupującego niezależnie od przyczyny, w wyniku zaniedbania, naruszenia umowy lub w inny sposób przekraczające cenę towaru.

7.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w żadnym wypadku do Kupującego lub osoby trzeciej za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wtórne straty zysku, wynikowe lub inne szkody poniesione przez Kupującego w jakikolwiek sposób spowodowane w wyniku zaniedbania, naruszenia umowy, wprowadzenia w błąd lub w inny sposób.

8 SIŁA WYŻSZA

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeżeli opóźnienie lub brak wynika ze zdarzeń lub okoliczności poza jego kontrolą, w tym, lecz nie ograniczając się do zdarzeń losowych, strajków, out zamek, wypadki, wojny, pożaru, awarii urządzeń lub maszyn lub niedobór lub brak dostępu do surowców z naturalnych źródeł dostaw, a strona ma prawo do rozsądnego rozszerzenie jej obowiązków.

9 ODPRAWA < p> Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu przez jakikolwiek sąd właściwy takie postanowienie zostanie zerwane, a pozostała część jego postanowień będą nadal w pełni obowiązywać tak jakby te warunki zostały uzgodnione z nieważne, bezprawne lub niewykonalne postanowienia wyeliminowany.

10 Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i obydwie strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.